สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 13800 บาท / เดือน
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาการตลาด สาขาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ download ใบสมัครทางเว็บไซด์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รับรองสำเนาให้ครบทุกแผ่น และยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โทร 055 313146

ต่าสมัครสอบ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร