คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
แข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ในวัน
และเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 0 5596 7444