องค์การเภสัชกรรม รับสมัคร พนักงาน 118 อัตรา (ส่วนกลาง)

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงำนต่างๆ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจำนวน 23 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 95 คน

พนักงาน จำนวน 23 อัตรา

 • ปริญญาตรี 9 อัตรา
 • ปวส. 2 อัตรา
 • ปวช. 12 อัตรา

ลูกจ้างประจำ จำนวน 95 คน

 • ปริญญาตรี/โท 2 อัตรา
 • ปริญญาตรี 13 อัตรา
 • ปวส. 5 อัตรา
 • ปวช. 26 อัตรา
 • ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 14 อัตรา
 • ม.3/ม.6 35 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • ปริญญาโท ต่อจาก ป.ตรี หลักสูตร 6 ปี 25,540 บาท
 • ปริญญาโท ต่อจาก ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี 24,000 บาท
 • ปริญญาโท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 4 ปี 21,250 บาท
 • ปริญญาตรี 16,830 บาท
 • ปวส. 13,410 บาท
 • ปวช. 11,350 บาท
 • ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 10,740 บาท
 • ม.3/ม.6 10,150 บาท

องค์กำรเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม พ.ศ.2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สมัครได้ทางเวบไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดูราย ละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

รายละเอียดเพิ่มเติม