การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน 53 อัตรา (สมัครออนไลน์)

การไฟฟ้าพิษณุโลก รับสมัครงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ)จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี จำนวน 11 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 20 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง จำนวน 16 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

  • บุคคลทั่วไป – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
  • ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี ไม่กำหนดอายุ
  • ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน ด้านระบบไฟฟ้า (ปัจจุบันปฏิบัติงานภายในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 : เข้าปฏิบัติงานก่อนวันที่ 2 มกราคม 2560) ไม่กำหนดอายุ

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครในเว็บไซด์ สมัครออนไลน์ในตำแหน่งและเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ พร้อมอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ตามประเภท และรูปแบบที่ PEA ก าหนด ระหว่างวันที่ 8–12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ http://recruit.pean2.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม