การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 27 ตำแหน่ง 71 อัตรา

รับสมัครที่เวปไซต์ https://www.mrta.co.th/ ตั้งแต่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559