โรงเรียนบ้านเนินทอง รับสมัคร ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเนินทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓