โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก รับสมัครงาน ธุรการโรงเรียน (ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา)

ด้วย โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1อัตรา

  • ใช้วุฒิ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สําหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสามารถสมัครได้
  • ค่าตอบแทน เดือนละ 9000 บาท / เดือน

ผู้ประสงคจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม