กองทัพภาคที่ 3 รับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน รับราชการทหาร ( สิบเอก ) 4 อัตรา (ม.3)

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 4 อัตรา

  • เสมียน (ชกท.111, 113, 311, 710, 711, 712, 716, 717, 760, 768, 940, 941, 990) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 3 อัตรา
  • พลขับรถ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ตำแหน่ง เสมียน เป็น บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2544 – 2532) (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2542) ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารในปีพุทธศักราช 2558
ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการแล้ว ต้องมีความสูง 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร
ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหารกองประจำการ ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร


ในส่วนตำแหน่งพลขับรถ ต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น และมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2540 – 2532)
เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข
มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูล อันเป็นเท็จ
เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง


คุณวุฒิทางการศึกษา : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
กรณีผู้ที่มี “รอยสัก” เมื่อสวมเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้น หรือใส่กางเกงกีฬาขาสั้น แล้วปรากฏให้เห็นรอยสักอย่างชัดเจน นอกร่มผ้า/มีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการรับราชการทหาร

กำหนดการรับสมัคร
– รับสมัครตั้งแต่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 ถึง 1600 ณ ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ในวัน และเวลาราชการ)

หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตนเอง (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง)
ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา – มารดา
ใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8, สด.9 หรือ สด.43 )
ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่ต้องตรวจเลือด)
หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน, ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ เป็นต้น
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนำรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ คนละ 5 รูป

รายละเอียดเพิ่มเติม