สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการ พนักงานธุรการปฏิบัติการ 3 อัตรา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ

ตำแหน่ง
พนักงานธุรการปฏิบัติการ 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการทรพยากรมนุษย์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เวปไซต์ https://nesdb.thaijobjob.com/

ค่าสมัครสอบ 230 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม