รับสมัครชายไทย ทำงานที่ไต้หวัน 17 อัตรา ใช้วุฒิ ม.3 สมัคร เงินเดือน 22,550 บาท

รับสมัครชายไทยทำงานไต้หวัน – กรมการจัดหางาน หาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ไต้หวัน ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มีความประสงค์รับสมัครงาน

ตำแหน่ง
คนงานทั่วไป จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี

อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 22,550 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 3 กันยายน 2562)

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 23 – 40 ปี
จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
มีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ
พ้นภาระการรับราชการทหาร

ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง

นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศไทย ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าโดยสารเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังไต้หวันก่อนเริ่มงาน และค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าบริการดูแลของบริษัทจัดหางานในไต้หวัน ค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง และค่าเบี้ยประกันภัยหมู่ คนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พักเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงานเดือนละ 462 เหรียญไต้หวัน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพเดือนละ 325 เหรียญไต้หวัน

หลักฐานการรับสมัคร
1.ใบสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.doe.go.th/overseas หรือขอรับได้ ที่สถานที่รับสมัครงาน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังมีอายุการใช้งาน (ถ้ามี)
3.สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด อย่างละ 1 แผ่น
4.รูปถ่าย สีขนาด 2 นิ้ว
5.หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการ (สด.8, สด.43, หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3, รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน

สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2562

อธิบดี กล่าวย้ำเตือนว่า การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาท

ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 02-245 – 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน