กรมการปกครอง รับสมัครพนักงาน 14,510 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)

กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา

คุณสมบัติ
เป็นผู้มีสัญชาติไทย-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน พ.ศ.2563)
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน พ.ศ.2563)

ระยะเวลาการจ้าง จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )
กรอบอัตรารวมทั่วประเทศ (ตำบลละ 2 อัตรา จำนวน 7,255 ตำบล) : 14,510 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอ และจัดเก็บข้อมูล ณ พื้นที่ตำบล อำเภอ รวมทั้งพื้นที่อื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 15,000 บาทต่อเดือน

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอโดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก