สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน

เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองพิษณุโลก จำกัด มีความประสงค์ขอลาออกจึงทำให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีตำแหน่งว่างลง 1 อัตรา สหกรณ์จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ใน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน จำนวน 1 อัตรา

ใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ขึ้นไป

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองพิษณุโลก จำกัด เลขที่ 128 หมู่ 12 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2567 โทรศัพท์ 089-8139823 ในวันและเวลาราชการ