ท่าอากาศยานพิษณุโลก รับสมัคร นายช่างไฟฟ้า และ นักวิชาการขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)

ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 11500 บาท

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา

เงืนเดือน 15,000 บาท

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก และ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ในวัน และเวลาราชการ (เว้นวันหยุด)

รายละเอียดเพิ่มเติม