ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม รับสมัครเจ้าหน้าที่

อำเภอสามง่าม

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม ชั้น 2 ในวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในเวลาราชการ) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติตามประกาศแนบท้ายนี้