โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชีแพทย์ (DF)

คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้. –
– เพศชาย / เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
– หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการทำ DF แพทย์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
– ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)
– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
– มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
– มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้.
– เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
– มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
– มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี

ผู้ช่วยพยาบาล แผนก OPD

– เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใดๆ ทั้งสิ้น
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
– มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
– มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ

สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -11.00 น. และ เวลา 13.00 น. -16.00 น. ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือทาง recruitment@phitsanulok-hospital.com (Resume) หรือโทรสอบถาม 055-909888 ต่อ 1292, 1267 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน :
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ)
6. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
8. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
9. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (สำหรับกลุ่มงานยานพาหนะ/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย)

หมายเหตุ :
1.โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด
2.เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

Please follow and like us: