มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 19950 บาท
ใช้วุฒิ ด้านเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวเคมี จุลชีววิทยา การแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2566
ายละเอียดเพ่ิมเติ่ม