โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จะดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก เข้าทํางานเป็นลูกจ้างรายคาบ ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท (คาบละ 8 ชั่วโมง/วัน)

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบัญชี จํานวน 2 อัตรา

  • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี
  • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (Microsoft Office)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอํานวยการ ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและ เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จํานวน 100 บาท และค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม