รวมสอบพนักงานราชการ ประจำสัปดาห์ อัพเดต 22 มิถุนายน 2563

รวมสอบ พนักงานราชการที่น่าสนใจทั่วประเทศ ไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก.ประจำสัปดาห์ อัพเดต 22 มิถุนายน 2563 ถึง 153 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19 อัตรา

ครูพี่เลี้ยง 5 อัตรา / ปวช.
นักวิชาการแรงงาน 6 อัตรา / ป.ตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา / ป.ตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา / ปวส.
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา / ปวส.
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com/

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 64 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 15 อัตรา
พนักงานบริการ 10 อัตรา
พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 6 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ 7 อัตรา
นักจิตวิทยา 4 อัตรา
นักพัฒนาสังคม 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 6 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
พี่เลี้ยง 8 อัตรา
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
นักพัฒนาการเด็ก 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 4 อัตรา

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ 3 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัครออนไลน์ คลิ๊ก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา / ปวส. ทุกสาขา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์ https://onep.thaijobjob.com/ตั้งแต่ 24 มิถุนายน วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 13 อัตรา

พนักงานวางผังเมือง 4 อัตรา / ป.โท
พนักงานเศรษฐกร 1 อัตรา / ป.โท
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา
พนักงานไฟฟ้า 1 อัตรา / ปวส.
พนักงานเครื่องยนต์ 2 อัตรา / ปวช.
พนักงานช่างปูน 1 อัตรา / ปวช.
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 34 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ) 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 อัตรา /ป.ตรี ทุกสาขา
นิติกร 1 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา /ป.ตรี ทุกสาขา
นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา/ป.ตรี ทุกสาขา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 อัตรา /ป.ตรี ทุกสาขา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ 2 อัตรา /ป.ตรี ทุกสาขา
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวปไซต์ https://mnre.thaijobjob.com/

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 17 อัตรา

นักวิชาการการเงินและบัญชี 2 อัตรา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
วิศวกร 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://personnel-nfe.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 3 – 15 กรกฎาคม 2563

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า