โรงพยาบาลพิษณุเวช​ พิษณุโลก​ รับสมัคร​งาน​ ธันวาคม​ 2562

โรงพยาบาลพิษณุเวช เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา

▶️เอกสารประกอบการสมัครงาน

  1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)
  2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) และสำเนาบัตรสมาชิก(เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)
  6. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
  7. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
  8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

❎หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด

✳️ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลพิษณุเวช อาคาร5 ชั้น2
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
?โทร. 055-90-9000 ต่อ 6118 มือถือ 081-707-9811
?email : recruiting@princhealth.com