ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง มีควา […]...