โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก-สมัครงาน
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก-สมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 12240 บาท / เดือน
 • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
 • ไม่จํากัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • ค่าสมัครสอบ 50 บาท

ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 8300 บาท / เดือน
 • ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมปลาย
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • ค่าสมัครสอบ 30 บาท

ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่บึงแก่งใหญ่) จํานวน 4 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 7590 บาท / เดือน
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • ค่าสมัครสอบ 30 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ตั้งแต่ 2 – 6 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม