สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท

ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ จัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๑๒๓/๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันราชการ ภาคเข้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๕๓๒ ๒๗๐๗

รายละเอียด https://bit.ly/3RksZzg