สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร พนักงานรัฐสภา 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง  รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรัฐสภาทั่วไป

1. พนักงานการจัดการระบบข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยงข้อง
2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลคำ/ฐานข้อมูล/โปรแกรมคำนวณ/โปรแกรมนำเสนอ

2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
1) ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเอกสาร
4) มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม
Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
5) มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและแม่นยํา

3. ผู้ช่วยกำกับรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
1) ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ ศีกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งสามารถระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
3) มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมและกํากับรายการ
4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6) มีความสามารถในการประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

4. เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
1)  ปริญญาตรี ทางด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โสตทัศนศึกษา นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2) มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อภาพและเสียงข่าวโทรทัศน์ หรือ สื่อวีดิทัศน์อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจาก นายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งสามารถระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับติดต่อร้อยเรียงภาพและเสียง (Non-Linear) และโปรแกรมกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี
4) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5. นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
1) ปริญญาโท ทางด้านกฏหมาย
2) มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านกฏหมาย สังคม และการเมือง
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏบัติงาน

6. นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
1) ปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน  2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มีประสบการณืทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. พนักงานวิชาการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จำนวน  2 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
1) วุฒิปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้านนโยบายและการวางแผน
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึก
3) มีความรู้ความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานและโปรแกรมเครือข่ายในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลได้
4) สามารถวิเคราะห์ด้านแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และวิจัย ประเมินผล แผนงานโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
5) ประสานการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ

ผสมัครที่เว็บไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม