กรมป่าไม้ เปิดสอบ พนักงานราชการ 61 อัตรา

กรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ  
1 เจ้าหน้าที่ป่าไม้  จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2 เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4 เจ้าหน้าที่ธุรการ   จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและการศื่อสาร

5 เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

6  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและการศื่อสาร ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม ในสาขาการบัญชี

8 ช่างไม้  จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุสาหกรรม ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาชาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาโยธา

9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

กลุ่มงานเทคนิค

10 พนักงานพิทักษ์ป่า  จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
– มีความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้อง กับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น โดยมีหนังสือรับรองการทํางานด้านตรวจลาดตะเวนคุ้มครองพื้นที่คงสภาพป่า พื้นที่ป่าปลูก พื้นที่ป่าชุมชน แปลงสาธิต แปลงทดลอง การให้การบริการทางวิชาการ จากนายจ้างหรือหน่วยงาน)

11 ช่างสำรวจ  จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุสาหกรรม ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาชาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

12 ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชศิลปกรรม ทุกสาขาวิชา

13 นายช่างเครื่องยนต์  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

14 นายช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 นายช่างสำรวจ  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุสาหกรรม ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาชาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

16 นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

17 นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

18 นิติกร  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
– ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

19 นักวิชาการป้าไม้  จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
– ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง วนศาสตร์

20 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

21 นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
– ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางการ ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางวารสารศาสตร์ ทางวารสารสนเทศ ทางวารสารศาสตร์ ดิจิทัล ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางการจัดการ ทรัพยากรวัฒนธรรม ทางนิเทศศาสตร์ดิจิตัล ทางการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ ทางการออกแบบสื่อสาร ออนไลน์ ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา ทางการสื่อสารดิจิทัล ทางนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ทางการกระจายเสียง แพร่ภาพและสตรีมมิ่ง ทางการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง ทางการผลิตอีเวนท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

สมัครได้ที่เว็บไซต์  https://forest.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ