รวมงาน พนักงานราชการ อัพเดต 1 มีนาคม 2564 จำนวน 286 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป อัพเดต 1 มีนาคม 2564 จำนวน 286 อัตรา มีหลายหน่วยงาน หลายจังหวัด ป.ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา ปวช.ทุกสาขา ม.6 ม.3 บางหน่วยงานรับสมัครออนไลน์

กรมสารบรรณทหาร 9 อัตรา

พนักงานบริการ 2 อัตรา (ม.3)
พนักงานธุรการ 6 อัตรา(ม.3)
พนักงานพัสดุ 1 อัตรา(ม.3)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2564 ในเวลา 7.30 – 15.30 ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก กองบัญชาการทหารบก กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอู่ทหารเรือ 124 อัตรา (สมัครออนไลน์)

สมัครได้ทางเวปไซต์ http://www.dockyard.navy.mi.th/govemployee/ ได้ตั้งแต่ 8 – 19 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กองบิน 1 จำนวน 5 อัตรา (นครราชสีมา)

ช่างโลหะ 1 อัตรา
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา
ช่างประปา 1 อัตรา
ช่างยานพาหะนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 1 ตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมขนส่งทางบก 8 อัตรา (สมัครออนไลน์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 อัตรา
สมัครได้ที่เวปไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 12 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 30 อัตรา (หลายจังหวัด สมัครออนไลน์)

นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารการคลัง 1 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 1 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี 5 อัตรา
นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อัตรา
นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึงปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 5 อัตรา
นิติกร สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย 2 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ นิคมสร้างตนเองทุ่งสวน จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลําพูน 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
พี่เลี้ยง สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
พนักงานบริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 3 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 63 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
นักจิตวิทยา 1 อัตรา
นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านสามัญ) 3 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 9 อัตรา
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 3 อัตรา
พนักงานพินิจ (ชาย) 27 อัตรา
พนักงานพินิจ (หญิง) 10 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.djop.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กศน.สตูล 7 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ครูกศน.ตำบล 1 อัตรา
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 อัตรา
อและยื่นใบสมัครได้ที่ กศน.สตูล ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุพรรณบุรี 2 อัตรา

พนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา
พนักงานนิติกร 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุพรรณบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา (กรุงเทพฯ) เงินเดือน 40,000

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักนิติการ) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กรมวาการเกษตร บริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 – 19 มีนาคม 2564

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 8 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา (ปวช หรือ ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารบุคลากร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ชลบุรี) ตั้งแต้วันนี้ – 8 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพิจิตร 1 อัตรา

วิศวกรโยธา 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพิจิตร รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด สระแก้ว 1 อัตรา

เจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด สระแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 4 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
วิศวกรโยธา 1 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 12 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 อัตรา

นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี 1 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 – 9 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จำนวน 1 อัตรา (นครนายก)

พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได่ตั้งแต่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก รายละเอียดเพ่ิมเติม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ 1-9 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต นนทบุรี 1 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.โททุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัคร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต นนทบุรี ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564

กองทัพอากาศ 11 อัตรา

ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
พนักงานแปลและล่าม 1 อัตรา
ช่างเครื่องสื่อสาร 1 อัตรา
ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
ช่างโลหะ 1 อัตรา
ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 1 อัตรา
ช่างโทรศัพท์ 1 อัตรา
พนักงานบริการ 1 อัตรา (ม.3 – ม.6)
พนักงานพัสดุ 3 อัตรา (ม.3 – ม.6)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่ 8 – 16 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 6 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครที่เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถติดตาม รวมเปิดสอบพนักงานราชการ ได้ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน