รวมงาน พนักงานราชการ อัพเดต 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 96 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป อัพเดต 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 103 อัตรา มีหลายหน่วยงาน หลายจังหวัด ป.ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา ปวช.ทุกสาขา ม.6 ม.3

กศน.สตูล 7 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ครูกศน.ตำบล 1 อัตรา
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 อัตรา
อและยื่นใบสมัครได้ที่ กศน.สตูล ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กศน.ลำปาง 5 อัตรา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กศน.ลำปาง ตั้งแต่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุพรรณบุรี 2 อัตรา

พนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา
พนักงานนิติกร 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุพรรณบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา (กรุงเทพฯ) เงินเดือน 40,000

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักนิติการ) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กรมวาการเกษตร บริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 – 19 มีนาคม 2564

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 เชียงใหม่ 2 อัตรา

พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
หมดเขตรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2564 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 8 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา (ปวช หรือ ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารบุคลากร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ชลบุรี) รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพิจิตร 1 อัตรา

วิศวกรโยธา 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพิจิตร รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด สระแก้ว 1 อัตรา

เจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด สระแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 4 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
วิศวกรโยธา 1 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 12 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 อัตรา

นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี 1 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 – 9 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จำนวน 1 อัตรา (นครนายก)

พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได่ตั้งแต่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 6 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี 2 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 2 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ 1-9 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 1มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานทางหลวงที่ 1 ปทุมธานี 1 อัตรา

วิศวกรโยธา 2 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานทางหลวงที่ 1 ปทุมธานี ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต นนทบุรี 1 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.โททุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัคร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต นนทบุรี ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564

สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ 3 อัตรา (สมัครออนไลน์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
lสมัครได้ที่เวปไซต์ https://oap.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทัพอากาศ 11 อัตรา

ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
พนักงานแปลและล่าม 1 อัตรา
ช่างเครื่องสื่อสาร 1 อัตรา
ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
ช่างโลหะ 1 อัตรา
ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 1 อัตรา
ช่างโทรศัพท์ 1 อัตรา
พนักงานบริการ 1 อัตรา (ม.3 – ม.6)
พนักงานพัสดุ 3 อัตรา (ม.3 – ม.6)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่ 8 – 16 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก 5 อัตรา

พนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปวช / ปวท / ปวส. ทุกสาขา)
พนักงานโยธา 4 อัตร่า
รับสมัครตั้งแต่ 22 ก.พ. 64 – 1 มีนาคม 2564

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 7 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการมาตรฐาน 3 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com/

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 6 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครที่เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 24 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร จำนวน 3 อัตรา
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 5 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร 11- 24 กุมภาพันธ์ 2564ที่ เวปไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพ่ิมเติม