กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัคร พนักงานราชการ 30 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารการคลัง 1 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 1 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี 5 อัตรา
นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อัตรา
นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึงปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 5 อัตรา
นิติกร สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย 2 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ นิคมสร้างตนเองทุ่งสวน จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลําพูน 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
พี่เลี้ยง สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
พนักงานบริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 3 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 1 อัตรา

รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม