สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบพนักงานราชการ 11 อัตรา (ส่วนกลาง)

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000บาท ค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000บาท ค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา และได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม