รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)ประจำสัปดาห์ที่ 5 สิิงหาคม 2563 ถึง 93 อัตรา

รับสมัครพนักงานราชการ

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 5 สิงหาคม 2563 ถึง 93 อัตรา บางตำแหน่ง รับ ม.3 / ม.6 / มศ.3/ปวช / ปวส. ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา คนพิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากรุงเทพฯ 24 อัตรา

ครูผู้สอน 8 อัตรา
พนักงานธุรการ 3 อัตรา
พี่เลี้ยง 8 อัตรา (ม.6 / ปวช ทุกสาขา / ปวส. ทุกสาขา)
ช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา (ม.6)
ช่างสี 1 อัตรา (ม.6 / ปวช ทุกสาขา / ปวส. ทุกสาขา)
ช่างไม้ 1 อัตรา (ม.6 / ปวช ทุกสาขา / ปวส. ทุกสาขา)
นายช่างโยธา 1 อัตรา
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
รับสมัคร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ (บริหาร)/ ประกาศ (กลุ่มบริการ) /ใบสมัคร / ใบสมัคร (กลุ่มงานบริการ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 47 อัตรา

ครูผู้สอน 34 อัตรา
ช่างครุภัณฑ์ 1 อัตรา (ม.3 ม.6 ปวช ปวส ทุกสาขา)
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (ม.3 ม.6 ปวช ปวส ทุกสาขา)
ช่างไม้ 3 อัตรา (ม.3 ม.6 ปวช ปวส ทุกสาขา)
ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 6 อัตรา (ม.3 ม.6 ปวช ปวส ทุกสาขา)
พนักงานพิมพ์ 2 อัตรา (ม.3 ม.6 ปวช ปวส ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลำรำชกำร (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมคุมประพฤติ 13 อัตรา (คนพิการ)

พนักงานคุมประพฤติ 8 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา (ปวช / ปวส. ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ 4 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ ดังนี้
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 หรือหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติตามประกาศ / ส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 021438828 / ส่งเอกสารทาง อีเมล์ probation08@gmail.com /สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บ www.probation.go.th รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 อัตรา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (กทม.) 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงที่เวปไซต์ https://cad.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก 1 อัตรา

พนักงานประจำสำนักงาน (มศ3/ม.3/ม.6)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 13 – 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสุขภาพจิต 19 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา (ม.3 / ม.6)
ขอและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ 3 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4 อัตรา

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านต่างประเทศ) 2 อัตรา
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านกฎหมาย) 2 อัตรา
สมัครทางเวปไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 5 – 18 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3 อัตรา

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://rlpd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า