โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร ช่างเทคนิค

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานพนักงานราชการ (เงินรายได้)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๓,๘๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.๑ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชา
ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๒ เป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว อายุระหว่าง ๒๕ – ๓๕ ปี จะรับพิจารณา
๑.๓ มีความรู้ทั่วไปเปี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๑.๔ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
๑.๕ มีความสามารถในการศึกษาห้าข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
๑.๖ มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
๑.๗ หากมีประสบการณ์ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค
จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลา
ราชการ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบุคคล สำนักงานโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเรียน ๓ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนสนามบิน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร. ๐-๕๕๙๖-๑๑๘๖

ประกาศรับสมัครและรายละเอียดทั้งหมด 
ใบสมัครสอบคัดเลือก