สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์

ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา สังกัด สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร อัตราเงินเดือน 17,520 บาท

  • เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้าน เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา การแพทย์ เภสัชศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้มีความรู้ทั่วไปทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง การทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD Principles of Good Laboratory Practice (OECD GLP)
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญญา และสรุปผล
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A2 ขึ้นไป
  • หากมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลอง การทําสไลด์เนื้อเยื่อ หรือการเพาะเลี้ยงเซลล์ จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ การบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม