โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลสุโขทัย ประสงค์ขยายเวลาเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) 5 อัตรา

ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัคร ไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์
อัตราค่าตอบแทน วันละ ๓๒๐ .- บาท
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
มีความรู้ ความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้
มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านช่วยเหลือคนไข้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
จบหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลสุโขทัย
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลา
ราชการ (เช้า ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. , บ่าย ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.) ดูรายละเอียดได้ที่ https://skth.moph.go.th
หัวข้อ “สมัครงาน” หรือที่บอร์ดหน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร ๐ ๕๕๖๑ ๑๓๓๓ – ๔
ต่อ ๕๐๔๗

รายละเอียดเพิ่มเติม