โรงเรียนท่าชัยวิทยา สุโขทัย รับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนท่าชัยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย (ประเภทจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8000 บาท

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
สามารถวิเคราะห์และจัดทําโครงสร้างหลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้

ในระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ สามารถรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลและธุรการ ตามวันและเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพ่ิมเติม

Please follow and like us: