สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดสอบ บรรจุพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา และ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน  
– ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 21,450 บาท
– ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 25,050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
2. เป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. (หนังสือรับรองภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567) หรือเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงานผู้ตรวจการ แผ่นดินในการสอบครั้งนี้

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  
– ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 21,450 บาท
– ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 25,050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. (หนังสือรับรองภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567) หรือเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงานผู้ตรวจการ แผ่นดินในการสอบครั้งนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์   https://ombudsman.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม