กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา

รมราชทัณฑ์   เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน  2567

 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 32 อัตรา
เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

2.  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 26 อัตรา
เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
หรือจิตวิทยาคลินิก และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา
 ปวท. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี  เงินเดือน 11,930 – 13,130 บาท
 ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี  เงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท
– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

4. ตำแหน่ง อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 – 8 อัตราเงินเดือน 9,560 – 10,520 บาท โดยให้ เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกําหนด
-ผู้ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9 อัตราเงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท โดยให้ เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ. อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 5 ขึ้นไป ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน  2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://correct.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม