สำนักงาน ก.พ.(ส่วนกลาง) เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 32 อัตรา

สำนักงาน ก.พ.  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
(2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ  หรือสูงกว่า ภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย

สมัครได้ทางที่เว็บไซต์  https://personnel-ocsc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียด