สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ)

1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จํานวน 22 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (คณิตศาสตร์และสถิติ) จํานวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางวิทยาการประกันภัย หรือทางสถิติประยุกต์

3. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จํานวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ https://oag.thaijobjob.com ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม