สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ)

1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จํานวน 22 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (คณิตศาสตร์และสถิติ) จํานวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางวิทยาการประกันภัย หรือทางสถิติประยุกต์

3. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จํานวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ https://oag.thaijobjob.com ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา
Please follow and like us: