มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 18 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เงินเดือน 19500)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรี)
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
ป.ตรี ทางการศึกษา การบริหาร กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือทางอื่นที่กฏหมายกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

5. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี นิติศาสตร์

6. บุคลากรปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

7. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

8. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

10. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

11. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร