มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 18 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เงินเดือน 19500)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรี)
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
ป.ตรี ทางการศึกษา การบริหาร กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือทางอื่นที่กฏหมายกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

5. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี นิติศาสตร์

6. บุคลากรปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

7. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

8. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

10. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

11. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรี ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร

งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา
Please follow and like us: