รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 24 ธ.ค.63 จำนวน 620 อัตรา

รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 24 ธันวาคม 2563 จำนวน 620 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร 28 อัตรา

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 5 อัตรา
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 12 อัตรา

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 13 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 4 อัตรา
เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 13 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวช / ปวส. ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวช / ปวส. ทุกสาขา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
 นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
ผสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็ปไซต์ https://oap.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 20 มกราคม 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง 24 อัตรา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (ปริญญาโท) 2 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 2 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 10 อัตรา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมราชทัณฑ์ 325 อัตรา

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 10 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 15 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติการ 300 อัตรา (ปวท – ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการสัตว์ทหารบก 50 อัตรา

ผู้บังคับสุนัข จำนวน 50 อัตรา (ทหารกองหนุน ใช้วุฒิ ม.3)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศาสนสถาน ค่ายฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 22 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 5 อัตรา
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 15 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครที่เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงาน ก.พ. 3 อัตรา

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา
สมัครสอบสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 8 อัตรา

นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม) (ปริญญาโท) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ) (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5 อัตรา

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7 อัตรา

นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ 1 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 4 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ 25 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการขนส่งทางบก 15 อัตรา

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมสรรพสามิต 20 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต”

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 74 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ปตรี ทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 13 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 35 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 20 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ