สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 41 อัตรา (สมัครออนไลน์)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

1. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 1 อัตรา
ป.ตรี ทางภาษาอังกฤษ สาขาภาษา วรรณคดี ทางภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส
ผ่าน ภาค ก.ของ กพ. ป.ตรี.

2. ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
ผ่าน ภาค ก.ของ กพ. ป.ตรี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผ่าน ภาค ก.ของ กพ. ป.ตรี

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 21 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรีทุกสาขาวิชา
ผ่าน ภาค ก.ของ กพ. ป.ตรี

5. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 7 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมแหล่งน้ำและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา)
ผ่าน ภาค ก.ของ กพ. ป.ตรี

6.ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา)
ผ่าน ภาค ก.ของ กพ. ป.ตรี

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผ่านภาค ก. ของกพ. ปวส.

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม