โรงเรียนวัดวังมะด่าน รับสมัคร งานธุรการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนวัดวังมะด่าน มีความประสงค์จะรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนวัดวังมะด่าน

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ม.6)

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดวังมะด่าน ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม