กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครอาสาทหารพรานหลายอัตรา (ม.3) ค่าตอบแทน สูงถึง 17000 +

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือก ไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด

– กรมทหารพรานที่ 31
– กรมทหารพรานที่ 32
– กรมทหารพรานที่ 33
– กรมทหารพรานที่ 35
– กรมทหารพรานที่ 36
– หมวดทหารพรานหญิงที่ 31
– หมวดทหารพรานหญิงที่ 32

จำนวนอัตรา
ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 1 สิงหาคม 2563 หรือตามที่กองทัพบกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบรรจุ

ค่าตอบแทน
ชั้น 1 เงินเดือน 10,000 – ชั้น 33 17,050 บาท
เงินตอบแทนพิเศษ ภาคใต้ 2,500 บาท / เดือน
เบี้ยเลี้ยงสนาม 200 บาท / วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย
มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
มีความประพฤติเรียบร้อย
เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ทหารพรานชาย : ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
ทหารพรานหญิง : ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด (ไม่มีพันธะทางครอบครัว) อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้วุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 มีนาคม 2563
สมัครด้วยตนเองได้ที่กรมทหารพราน ที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ไว้เว้นวันหยุดราชการ

กรมทหารพรานที่ 31 : ตำบลทุ่งควบ อำเภทเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร. 054-884-589
กรมทหารพรานที่ 32 : ตำบลฝายแก้ว อำเภทภูเพียง จังหวัดน่าน โทร. 054-783-832
กรมทหารพรานที่ 33 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 741135
กรมทหารพรานที่ 35 : ตำบลสักงาม อำเภอคคลองลาน
กรมทหารพรานที่ 36 : ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-681-300, 053-681779 ต่อ 101, ทบ. 95538 ต่อ 101
หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 : ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521-2
หมวดทหารพรานหญิงที่ 32 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 74135

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
– กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842 โดยมีค่าธรรมเนียมสมัคร 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม