กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ 11 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

4. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

5. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (ฮอร์น) 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

6. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (ไวโอลิน) 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

7. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์) 3 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

8. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ) 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

9. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สมัครได้ทาง internet ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม