สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 23 อัตรา

ด้วย ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง

ตำแหน่ง
1. ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
3. นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
5. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
6. นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน จำนวน 3 อัตรา
7. ครูวิชาภาคพื้น จำนวน 4 อัตรา
8. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การลิน จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 1 อัตรา
10. นายทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง
1. นักบริหารงานจัดหา จำนวน 1 อัตรา
2. นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2562 ที่ เว็บไซต์ https://catc.thaijobjob.com/

รายละเอียดพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
รายละเอียดลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน

งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา
Please follow and like us: