สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 23 อัตรา

ด้วย ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง

ตำแหน่ง
1. ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
3. นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
5. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
6. นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน จำนวน 3 อัตรา
7. ครูวิชาภาคพื้น จำนวน 4 อัตรา
8. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การลิน จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 1 อัตรา
10. นายทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง
1. นักบริหารงานจัดหา จำนวน 1 อัตรา
2. นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2562 ที่ เว็บไซต์ https://catc.thaijobjob.com/

รายละเอียดพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
รายละเอียดลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน