รวมงานบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลาง) ประจำสัปดาห์ 28 ธันวาคม 2562 ถึง 61 ตำแหน่ง 348 อัตรา

รวมงานราชการสอบทั่วประเทศ ประจำสัปดาห์ที่ 28 ธันวาคม 2562
ปล.เกือบทุกตำแหน่งต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ.

กรมเจ้าท่า 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา

1.นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.)
2.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.)
3.นักวิชาการตรวสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
4.นักวิชาการเงินเและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
5.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
6.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
7.นักวิชาการขนส่่งปฏิบัติการ(ด้านระหว่างประเทศ) 1 อัตรา (ป.ตรี)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/

กรมแพทย์ทหารบก 70 อัตรา

1. นายทหารประทวนชาย 50 อัตรา (รับทหารกองหนุน)
2. นายทหารประทวนชาย/หญิง 20 อัตรา (บุคคลทั่วไป)
ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทางหลวง 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา

1. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี)
4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
5. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
6. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
7. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา

1. เศรษฐกรปฏิบัติการ 10 อัตรา (ป.โท)
2. เศรษฐกรปฏิบัติการ 5 อัตรา (ป.ตรี)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 23 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/

กรมการค้าภายใน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา

1.นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 10 อัตรา (ป.ตรี)
2. เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน 8 อัตรา (ปวส.)
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา (ปวส.)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dit.thaijobjob.com/

กรมชลประทาน 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา

1. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
2. วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา (ป.ตรี)
5. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
6. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง) 7 อัตรา (ปวส.)
7. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 4 อัตรา (ปวส.)
8. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา (ปวส.)
9. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.)
10. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้ากำลัง) 3 อัตรา (ปวส.)
11. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.)
12. เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.)
13. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.)
14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา (ปวส.)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา

1. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
4. นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
5. นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
6. นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.โท)
7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.)
8. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.)
สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563 ที่เว็ปไซต์ https://oap.thaijobjob.com/

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา

1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.โท)
3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.onec.go.th/

กรมการพัฒนาชุมชน 70 อัตรา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 70 อัตรา (ปวส.)
(บรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://cdd.thaijobjob.com

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
4. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
5. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.)
6. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.)
7 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.)
8. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) 5 อัตรา (ปวส.)
9. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) 4 อัตรา (ปวส.)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/

สำนักงานอัยการสูงสุด 13 อัตรา

นิติกรปฏิบัติการ 13 อัตรา (ป.ตรี)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.ago.go.th/ หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ”

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 5 ตำแหน่ง 52 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ) 17 อัตรา (ป.ตรี)
2. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านกิจกรรมต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ) 5 อัตรา (ป.ตรี)
3. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน) 5 อัตรา (ป.ตรี)
4. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 5 อัตรา (ป.ตรี)
5. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 20 อัตรา (ป.ตรี)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบเป็นข้าราชการทุกคน สามารถติดตามข่าวสอบบรรจุข้าราชการได้เรื่อยๆ ที่ เพจงานพิดโลก หรือกดถูกใจเพจได้เลยนะครับ https://www.facebook.com/pidlokjob/