รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ อัพเดต 8 ม.ค.64 จำนวน 1,199 อัตรา

รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 8 มกราคม 2564 จำนวน 1,199 อัตรา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 7 อัตรา (ไม่ตอ้งผ่าน ภาค ก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และจัดส่งใบสมัครพร้อมหักฐานการสมัครไปยัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เขียนมุมซอง “สมัครสอบแข่งขัน” ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 มกราคม 2564


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 6 อัตรา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวท / ปวส ทุกสาขาวิชา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวท / ปวส ทุกสาขาวิชา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสรรพากร 631 อัตรา

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 265 อัตรา
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 350 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 16 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมทางหลวง 79 อัตรา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 50 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน1 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 20 อัตรา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 12 อัตรา

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 13 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 4 อัตรา
เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 13 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวช / ปวส. ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวช / ปวส. ทุกสาขา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
 นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
ผสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็ปไซต์ https://oap.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 20 มกราคม 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง 24 อัตรา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (ปริญญาโท) 2 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 2 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 10 อัตรา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมราชทัณฑ์ 325 อัตรา

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 10 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 15 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติการ 300 อัตรา (ปวท – ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการสัตว์ทหารบก 50 อัตรา

ผู้บังคับสุนัข จำนวน 50 อัตรา (ทหารกองหนุน ใช้วุฒิ ม.3)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศาสนสถาน ค่ายฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 22 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 5 อัตรา
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 15 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครที่เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงาน ก.พ. 3 อัตรา

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา
สมัครสอบสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 8 อัตรา

นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม) (ปริญญาโท) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ) (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5 อัตรา

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ