สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบราชการ 23 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ.

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
ปวส.ทุกสาขาหรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
ปวส.ทุกสาขา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 15 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
ปวส. ทุกสาขาหรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://mnre.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม