สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 45 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ.

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี บัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฏหมาย) 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี นิติศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางเทคโนโลยีการศึกษา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี บัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

6. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

7. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน

8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
ปวช.ทุกสาขา

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
ปวช.ทุกสาขา

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม