สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 45 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ.

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี บัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฏหมาย) 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี นิติศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางเทคโนโลยีการศึกษา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี บัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

6. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

7. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน

8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
ปวช.ทุกสาขา

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
ปวช.ทุกสาขา

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

งานล่าสุด:

สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 30 ตำแหน่ง 1,143 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง 18 อัตรา
กรมขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 150 อัตรา
รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) จำนวน 356 อัตรา อัพเดท 8 พ.ย. 64
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 23 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร พนักงาน 480 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบข้าราชการ 20 อัตรา
ธกส.พิษณุโลก รับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
Please follow and like us: