รวมตำแหน่งสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลาง) 211 อัตรา (10 ธ.ค 63)

รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึง 211 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ / ปวส. ทุกสาขา / ป.ตรีทุกสาขา /ป.โททุกสาขา ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ.

สำนักงาน ก.พ. 3 อัตรา

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา
สมัครสอบสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 8 อัตรา

นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม) (ปริญญาโท) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ) (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5 อัตรา

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7 อัตรา

นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ 1 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 4 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ 25 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการขนส่งทางบก 15 อัตรา

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมสรรพสามิต 20 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต”

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 74 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ปตรี ทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 13 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 35 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 20 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมควบคุมมลพิษ 8 อัตรา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีทางคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไวต์ https://pcd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 1 – 23 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดตำแหน่ง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 70 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) 25 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท) 45 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nesdc.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ