สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ลุกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน

1. นักประชาสัมพันธ์ 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขา

2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในทุกสาขา
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2563 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพ่ิมเติม